• กรุณามารับสัมภาระในวันที่กำหนดไว้
    ไม่สามารถรับสัมภาระก่อนเวลาได้
    มีค่าบริการเพิ่มหากต้องการรับสัมภาระหลังวันที่กำหนดไว้ ค่าบริการจ่าย ณ จุดรับสัมภาระ
    ไม่สามารถรับสัมภาระนอกเวลาทำการได้